Gốc > Thông Báo - Kế Hoạch Hoạt Động > Giới Thiệu Về Nhà Trường > Công đoàn trường >

Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn

  

    CĐ GD&ĐT MINH HÓA        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CĐ TrườngTHCS TT Quy Đạt                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

                                                                                         -------****-------                               

                                                                              Quy đạt, ngày 08 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THCS TT QUY ĐẠT

 NĂM HỌC: 2010-2011

 

- Căn cứ vào điều lệ Công Đoàn Việt Nam ghi trong chương V (từ điều 29 - 32) về công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn.

- Căn cứ vào nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Yên Thái họp về việc tổ chức Uỷ ban kiểm tra và giao trách nhiệm cho Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên là lao động. Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn trường THCS TT Quy Đạt xin báo cáo kế hoạch hoạt động kiểm tra Công Đoàn năm học 2010-2011 như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết của các đoàn viên Công Đoàn trong tổ chức công đoàn giữ gìn pháp luật, kỷ cương, xã hội tăng cường trách nhiệm trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội khác, phát huy quyền làm dân chủ của mọi thành viên trong Công Đoàn.

- Làm rõ sự việc đúng sai, tìm ra nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong các việc thực hiện Chính sách Pháp luật của Nhà nưóc, nội quy, quy chế của Công Đoàn, nhằm giữ vững Công Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

- Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra với BCH Công đoàn nhằm xây dựng và duy trì mối đoàn kết nôị bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên Công Đoàn.

II- NỘI DUNG KIỂM TRA:

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn khi tổ chức hoặc đoàn viên Công Đoàn có dấu hiệu vi phạm:

          + Việc chấp hành các chương, các điều của điều lệ Công Đoàn Việt Nam.

+ Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam.

- Kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kính tế của Công Đoàn:

+ Đoàn phí Công Đoàn do Đoàn viên đóng góp 1% lương.

+ Các khoản thu chi khác.

- Thực hiện trách nhiệm giám sát việc thi hành luật khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên làm công tác kiểm tra.

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Lập kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng quý.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Công Đoàn.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn đặt ra yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, xác định trọng tâm để việc kiểm tra có hiệu quả.

- Khi tiến hành kiểm tra cần phải nắm vững các chế độ Chính sách, Pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra. Nắm vững Nghị quyết, chương trình công tác của Công Đoàn cấp trên và Công Đoàn cơ sở giúp cho việc giám sát kiểm tra được thuận lợi.

+ Phân công Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn đi sâu từng việc cụ thể, phù hợp với năng lực, điều kiện phát huy sức mạnh của thành viên.

+ Tiến hành kiểm tra: cần phải thu thập những thông tin từ những kênh khác nhau. Sổ, sách, đơn từ, tài liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh, kết quả thu được sau kiểm tra với quy định về các chế độ Chính sách, Pháp luật Nhà nước, kết luận từng vụ việc ưu, nhược điểm và những kiến nghị phải lập biên bản có chữ kí của đoàn kiểm tra, của đơn vị, cá nhân được kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra cho quần chúng ở cơ sở biết để theo dõi giám sát thực hiện.

+ Tổ chức phát huy có hiệu quả vai trò quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến khác nhau từ nhiều phía, nhưng phải có chính kiến, bản lĩnh và kết luận phải có sức thuyết phục.

+ Theo dõi việc giải quyết những kiến nghị của BCH Công Đoàn với quần chúng lao động.

+ Phối hợp với các Ban của Công Đoàn nhà trường và tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của Công Đoàn cấp trên.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn kiểm tra của Công Đoàn theo 4 hình thức như sau:

+ Kiểm tra định kỳ.

+ Kiểm tra đột xuất.

+ Kiểm tra toàn diện.

+ Kiểm tra chuyên đề.

 - Đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 - Một đồng chí Uỷ viên chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra việc chấp hành điều lệ, chính sách, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công Đoàn (đ/c Hoàng Tấn San).

 - Một đồng chí Uỷ viên chịu trách nhiệm kiểm tra việc quản lí sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công Đoàn (đ/c Phạm Quang Hưng).

-  Mỗi quý Uỷ ban kiểm tra họp một lần để kiểm điểm việc thực hiện công tác, triển khai nhiệm vụ công tác quý sau.

- Kế hoạch hoạt động này được thảo luận cụ thể trong Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn.

V- CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Người thực hiện

 

Quý 3/2010

- Giám sát việc thực hiện điều lệ Công Đoàn của mọi thành viên.

- Kiểm tra việc thu đoàn phí Công Đoàn do đoàn viên đóng góp 1% lương/ tháng.

- Giám sát việc mua sắm đồ dùng của Công Đoàn.

Chủ tịch CĐ, Uỷ ban kiểm tra

 

Quý 4/2010

- Giám sát việc thực hiện điều lệ Công Đoàn Việt Nam của đoàn viên Công Đoàn, BCH Công Đoàn trường.

- Giám sát việc thu chi trong khoản thu khác

- Giám sát việc đánh giá XL đoàn viên Công Đoàn

Chủ tịch CĐ, Uỷ ban kiểm tra

 

Quý 1/2011

- Tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các uỷ viên trong Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn.

- Giám sát việc thực hiện điều lệ Công Đoàn Việt Nam của đoàn viên Công Đoàn, BCH Công Đoàn trường .

Chủ tịch CĐ, Uỷ ban kiểm tra

 

Quý 2/2011

- Giám sát việc đánh giá XL đoàn viên Công Đoàn.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên nghỉ hè.

- Kiểm tra thu, chi quỹ Công Đoàn.

Uỷ ban kiểm tra.

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

ĐINH THỊ THU HÒE

 

 

UBKT CÔNG ĐOÀN

 

 

TRẦN LÊNAM

 

           

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Lê Nam @ 09:47 29/11/2010
Số lượt xem: 15209
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Mai Khanh, Phạm Cảnh, Nguyễn hương giang)
 
Gửi ý kiến

Website của các đơn vị - cá nhân tiêu biểu

Tổ Chuyên môn